Sardarji time-pass Wishes And Messages, Sardarji time-pass WhatsApp Picture Sticker

शुक्रवार - रातको बहुत ठहाके

शुक्रवार - रातको बहुत ठहाके लगा लगाकर हंसा, पांडेजीने बुधवारको सुनाया हुवा चुटकुला बहुत अच्छा था.