Jat sms Wishes And Message, Jat sms WhatsApp Picture Sticker

Hg kg

Hg kg

Bandh ka safa jab choudhary

Bandh ka safa jab choudhary taiyaar hote;
utaha k rifle jab jeep pe sawar hote.
Duniya chhath par chadh k dekhti aaur
kash hum bhi JAAT hote.
Dekho JAAT ke THAT

Jat sms Wishes And Message, Jat sms WhatsApp Picture Sticker